Nl

Waterzuivering

Deckx is gespecialiseerd in de bouw van waterzuiveringsinstallaties.

Waterzuivering

Een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie behandelt vuilvrachten afkomstig uit een gebied met meer dan 2000 inwonersequivalenten. Ze is geschikt om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het rioolwater doorloopt eerst een mechanische en daarna een biologische zuivering. Tijdens de mechanische zuivering wordt al het grof afval uit het water verwijderd. Tijdens het biologische zuiveringsproces haalt zuiveringsslib zeer fijne en opgeloste afvaldeeltjes uit het water en wordt het overtollige aan zuiveringsslib verwijderd.

Er bestaan ook kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Deze worden gebruikt om het afvalwater van afgelegen woonkernen te zuiveren. De aansluiting van deze afgelegen lozingspunten op de zuiveringsinfrastructuur is van cruciaal belang om een goede waterkwaliteit stroomafwaarts te garanderen. Daarom worden bij het ontwerp van kleinschalige installaties de strengste normen in acht genomen en wordt er voorzien in nutriëntenverwijdering. Zo heeft het gezuiverde water van de zuiveringsinstallatie de kleinst mogelijke impact op de waterkwaliteit van de ontvangende beek.


Een KWZI heeft hetzelfde processchema als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van de te verwerken vuilvracht bestaat de biologische zuivering in een KWZI uit volgende technieken: een rietveld of plantenzuivering en tanksystemen zoals een biorotor.

Het gezuiverde afvalwater kan verder gezuiverd worden tot drinkwater.

Deckx specialiseerde zich doorheen de jaren in de technologische ontwikkeling en bouw van elektrische en mechanische installaties ten behoeve van de functionele onderdelen van deze waterzuiveringsinstallaties, zoals:

  • Beluchtingsbekken
  • Nabezinktanks
  • Pompgebouwen
  • Slibrecirculatie, slibbuffers en slibindikkers
  • Influentpompputten
  • Biowasfilterinstallaties
  • Verdeelconstructies
  • Dienstgebouwen